HIP มอบชุดตรวจ ATK ให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

HIP มอบชุดตรวจ ATK ให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แชร์ข้อมูล :

HIP มอบชุดตรวจ ATK ให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเพื่อเป็นส่วนช่วยในกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต่อไป

คุณทวีชัย หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้มอบชุดตรวจโควิด 19 (Rapid Antigen Test Kit) HIPBiotech ให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีท่านอาจารย์เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร TEPCoT เป็นผู้รับมอบ