Loading...

สมัครตัวแทนจำหน่ายง่ายๆ เพียงแค่ 4 ขั้นตอน

ดาวน์โหลดไฟล์

1
ดาวน์โหลดไฟล์

" ใบสมัครตัวแทนจำหน่าย (Dealer) "

ดาวน์โหลดไฟล์

2
กรอกข้อมูลผู้สมัคร

และที่อยู่ผ่านเว็บไซต์ + แนบเอกสาร

ดาวน์โหลดไฟล์

3
รออนุมัติ

1-7 วันทำการ

ดาวน์โหลดไฟล์

4
เจ้าหน้าที่จะส่งผลการสมัคร

ไปที่ Email หรือโทรแจ้งผล

เงื่อนไขการสมัครตัวแทนจำหน่าย HIP

"ผู้ประกอบการจะต้องมีคุณสมบัติผู้สมัครตัวแทนจำหน่าย"

 1. จดทะเบียนธุกิจหรือจดทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนพาณิชย์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ถูกต้อง ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาจดยกเลิก หรือเพิก ถอน หรืออยู่ในสถานร้าง หรือถูกฟ้องดำเนินดีทางกฎหมาย โดยจดทะเบียนและดำเนินธุรกิจแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. สามารถบริหารและพัฒนาธุกิจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 3. มีเจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบอย่างน้อย 3 ท่านขึ้นไป มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้พื้นฐานด้าน Soiware และ Hardware และสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้ใช้สินค้าได้
 4. มีเจ้าหน้าที่ ทีมงานฝ่ายขายพร้อมที่จะจำหน่ายสินค้า หรือบริการประเกทผลิตภัณฑ์ Brand HIP และสินค้าอื่นใดกับบริษัทฯ มากกว่า 2 ท่าน ขึ้นไป
 5. มีเจ้าหน้าที่ ที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทางต้านการติดตั้งระบบ และเทคนิคการใช้งานทั้ง Hardware และ Software
 6. พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขการเป็นตัวแทนของทางบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
 7. สามารถสั่งซื้อสินค้า เพื่อจำหน่ายต่อได้ และพร้อมที่จะจำหน่ายสินค้าทางบริษัทฯ เป็นหลัก หรือมีการวางแผนงานตลาดที่ชัดเจน
 8. เพื่อให้การอนุมติเป็นตัวเทนจำหน่ายอย่างสมบูรณ์ ต้องเข้าอบรมเรื่องสินค้าที่ต้องการทำตลาดอย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งแผนงานติดต่อได้กับพนักงานขาย หากไม่ มีการอบรมจะไม่อนุมัติเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า HIP

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครตัวแทนจำหน่าย ( พร้อมผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา )

 1. หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ ( อายุไม่เกิน 90 วัน)
 2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อบจ.5)
 3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อบจ.5)
 4. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ.20 )
 5. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
 6. แผนที่แสดงตั้งสำนักงาน / ร้าน / บริษัทฯ
 7. ภาพถ่ายที่ตั้งสำนักงาน ( อายุไม่เกิน 6 เดือน )
 8. เอกสารแสดงผลงานบริษัท เช่น ตัวอย่างใบสั่งซื้อหรืองานติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด ( Reference ) ที่ผ่านมา
 9. เอกสารเพิ่มเติม ( ถ้ามี )
  1. สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement ย้อนหลัง 6 เดือน)
  2. ประวัติบริษัท (Company Profle)
  3. แผนงานประจำปี และ หรือ แผนการตลาด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Call Center : 02-748-1993 ต่อ 204
Email : dealer1@hip.co.th
Line : @HIPGROUP