พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

แชร์ข้อมูล :

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ..ระหว่างบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ

เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะ ใช้ในการศึกษาค้นคว้า วิจัยในการพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ ด้วย NB-IoT Solution จาก HIP ไม่ว่าจะเป็น GPS Tracker, E-locks secures, Water Meter, NB-IOT Smoke detector, Asset Tracker, Human Tracker, Car video recorder, DVR Mobile เป็นต้น เป็นการต่อยอดส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ร่วมถึงผู้ที่สนใจ ในการพัฒนาให้เกิดเศรษฐกิจที่ยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลอีกทาง