HIP ออกบูธงาน THAILAND SMART CITY EXPO 2022

HIP ออกบูธงาน THAILAND SMART CITY EXPO 2022

แชร์ข้อมูล :

HIP ออกบูธงาน THAILAND SMART CITY EXPO 2022 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

THAILAND SMART CITY EXPO 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2022
อีกหนึ่งงานใหญ่ปลายปีที่ห้ามพลาด
ใครๆ ต่างรู้ว่า เมื่อเมืองดีย่อมส่งผลให้ชีวิตประชาชนดีตามไปด้วย จึงเป็นเรื่องจำเป็นมากทีเดียวกับการพัฒนาเมืองให้ก้าวไปข้างหน้า โดยเฉพาะในยุคที่ความทันสมัยกลายเป็นตัวแปรหลักพร้อมๆ กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงแนวโน้มการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองที่นับวันก็เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆ จากปัจจัยเหล่านี้ ทำให้เกิดแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อยกระดับเมืองให้มีความน่าอยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดี ตอบสนองความต้องการในการสร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติ

HIP ก็เป็นหนึ่งในแบร์นที่มุ่งมั่น นำระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งมุ่งสู่การเพิ่มศักยภาพ เป็นหนึ่งเดียวกับ Smart City ด้วยการนำเทคโนโลยีและแฟลตฟรอ์มที่ HIP มีสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต และเสริมสร้างความปลอดภัยของพลเมือง ทั้งด้านที่อยู่อาศัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐบาลไทยก็ให้ความสำคัญและเดินหน้าพัฒนาเมืองอัจฉริยะมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พร้อมชุดอุปกรณ์ IoT และใหม่ล่าสุด SOS School Care ยกทัพสินค้ามากมายจัดเต็มเพื่องานนี้โดยเฉพาะ